การวางและจัดทำผังเมืองรวม
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นประตูหน้าด่านในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ เศรษฐกิจหลักของจังหวัดอยู่ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  การค้าส่งค้าปลีก การท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัด และนโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่งของประเทศ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ทำให้แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จึงต้องดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

สถานที่ปิดประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กันยายน 2562

(ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่อยู่ : เลขที่ 224 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ : 0-2201-8000

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ : อาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร./โทรสาร  0-4424-4311

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนซ์ จำกัด

ที่อยู่ : 1473/4 อาคารโชติจินดา (สำนักงานใหญ่)
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0-2318-7235 ต่อ 456
โทรสาร : 0-2318-7236

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart